Voorwaarden

Het bezoeken van deze website impliceert de erkenning van en instemming met de hieronder genoemde voorwaarden en condities:

Inhoud


(naar boven)

Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de "Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening" van iT-Rex van toepassing. Deze voorwaarden kan je hier downloaden (PDF bestand).

(naar boven)

Copyright

Deze website is copyright ©2009 van iT-Rex. Alle rechten voorbehouden.
iT-Rex (tenzij anders vermeld) houdt het intellectuele eigendom van de onderliggende HTML, tekst, afbeeldingen en andere inhoud die aan je wordt verstrekt op deze website, danwel heeft de toestemming van de houder van het intellectuele eigendom om dergelijke inhoud op deze website te gebruiken. Indien je de houder van het intellectuele eigendom van inhoud van deze website bent, en je bent van mening dat deze inhoud wordt gebruikt zonder je toestemming, neem dan contact met ons op.
iT-Rex verstrekt je een beperkte licentie om de onderliggende HTML, tekst, afbeeldingen en andere inhoud die aan je wordt verstrekt op deze website te gebruiken, te tonen op je computer, af te drukken of te downloaden, uitsluitend voor non-commerciëel, persoonlijk of educatief gebruik, mits je:
  • instemt dat iT-Rex niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het gebruik van deze beperkte licentie;
  • de inhoud volledig onveranderd laat;
  • deze copyright-melding en beperkte licentie bij elke kopie voegt en daarop vertoont.
Geen ander gebruik is toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iT-Rex. Niets in deze mededeling verleent enig recht in het auteursrecht van iT-Rex of de auteursrechtelijk beschermde onderdelen van deze website.

(naar boven)

Disclaimer

iT-Rex aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of compleetheid van enig materiaal op deze website. Alle informatie wordt beschikbaar gesteld "zoals-het-is" zonder enige vorm van garantie, inclusief het ontlenen van rechten aan deze informatie. iT-Rex adviseert dat gebruikers hun eigen deskundigheid en zorg uitoefenen met betrekking tot het gebruik van de website.
Sommige links op deze website kunnen leiden naar bronnen buiten de iT-Rex website. iT-Rex aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op enige website buiten het it-rex.nl domein. Deze links worden verschaft enkel als service, en de opname van geen enkele link impliceert steun, vertegenwoordiging of garantie door iT-Rex.
iT-Rex verplicht zich hierbij niet om op welke wijze dan ook periodiek of anderszins informatie bij te werken. iT-Rex behoudt echter wel het recht voor om op ieder gewenst moment wijzigingen aan de website aan te brengen zonder berichtgeving daarvan. Communicatie via elektronische post en/of overdrachtelijke capaciteiten van deze website zal in geen enkel geval worden aanvaard als een wettelijke mededeling aan iT-Rex, of enige werknemer of vertegenwoordiger van iT-Rex. Noch zal een dergelijke communicatie worden beschouwd als vertrouwelijk voor enig doel, tenzij duidelijk aangegeven door de afzender. Het materiaal in deze website kan technische onvolkomenheden of andere fouten bevatten. Het gebruik van de website is op eigen risico. iT-Rex noch enige andere partij betrokken bij het creëren, produceren of afleveren van de website zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade (waaronder, maar niet beperkt tot directe, toevallige, gevolg-, indirecte of strafschades) voortvloeiend uit je toegang tot, of gebruik van, de website. iT-Rex garandeert niet dat de functionele aspecten van de website ononderbroken en foutloos zullen zijn, of dat de website of de server die de website beschikbaar maakt vrij van computervirussen of andere schadelijke componenten zal zijn.

(naar boven)

Privacy

iT-Rex respecteert je privacy en verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie over je tenzij je er duidelijk voor kiest om deze informatie aan ons ter beschikking te stellen. Persoonlijke informatie ontvangen van bezoekers, zoals e-mail adressen en andere informatie verzonden via online formulieren, wordt door iT-Rex gebruikt om individuele bezoekers indien nodig te assisteren. Deze assistentie kan inhouden dat een navraag of opmerking wordt doorgestuurd aan een iT-Rex werknemer die beter geschikt is om in een oplossing te voorzien. Je e-mail adres kan gebruikt worden voor informatieve mailings van iT-Rex. We zullen je informatie nooit zonder je nadrukkelijke voorafgaande instemming aan derden vergeven of verkopen.
Er zal geen poging worden gedaan om gebruikers of hun internet-activiteit te identificeren, behalve in het hoogst onwaarschijnlijke geval van een wettelijk onderzoek, waarin een wetshandhavende instelling een dwangbevel gebruikt om de logs van de internet server te inspecteren.
iT-Rex verzamelt statistische informatie over bezoekers van deze website, waaronder:
  • de datum en tijd van het bezoek
  • het internet adres van de bezoeker (IP adres)
  • het besturingssysteem van de bezoeker
  • de afmetingen van het scherm en van het browservenster van de bezoeker
  • de versiegegevens van de door de bezoeker gebruike webbrowser
  • de taal die de bezoeker gebruikte

(naar boven)

Communicatievoorwaarden

Elk bericht afkomstig van iT-Rex , inclusief eventuele bijlagen, kan vertrouwelijk materiaal bevatten en is enkel bestemd voor de persoon aan wie het geadresseerd is. Geen enkel onderdeel van de berichten van iT-Rex, of enige bijlage, mag in welke vorm dan ook worden gepubliceerd, gekopiëerd of gedistribueerd, zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van iT-Rex. Indien je niet de bedoelde ontvanger van het bericht bent, verzoeken we je om het bericht terug te sturen naar de ontvanger en alle versies van het bericht te vernietigen. Enige andere actie met betrekking tot het bericht is streng verboden en zou onwetmatig kunnen zijn.

iT-Rex, haar partners en/of haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige incorrecte of incomplete overdracht van berichten of bijlagen, noch zijn zij verantwoordelijk voor enige vertraging in de ontvangst daarvan. iT-Rex geeft geen garanties ten aanzien van het behoud van de integriteit van berichten, noch dat berichten vrij zijn van virussen, onderschepping of interferentie.

Wettelijk bindende verplichtingen kunnen enkel tot stand komen door middel van een geschreven of afgedrukt document, welke persoonlijk ondertekend en gedateerd is door een geautoriseerde vertegenwoordig van iT-Rex, of een verifieerbare reproductie daarvan. Verplichtingen welke zijn beschreven in e-mail berichten kunnen nimmer worden beschouwd als wettelijk bindend.

In de uitvoer van haar afspraken past iT-Rex algemene voorwaarden toe, welke artikelen bevat die haar aansprakelijkheid beperken. Een kopie van deze algemene voorwaarden is beschikbaar via deze website (zie Algemene Voorwaarden hierboven), of kan worden opgevraagd door contact met iT-Rex op te nemen.

English version:

All communications and any attachments may contain confidential and privileged material intended solely for the use by the individual or entity to whom it is addressed. You are hereby notified that no part of the e-mail or any attachment may in any form be disclosed, copied or distributed, without express authority of iT-Rex. If you are not the intended recipient of the communication please return the communication to the sender and delete and destroy all copies. Any other action related to the communication or any attachment is strictly prohibited, and may be unlawful.

iT-Rex, its affiliates and/or its employees shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of communications or any attachments, nor responsible for any delay in receipt. iT-Rex does not guarantee that the integrity of the communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference.

Legally binding obligations can only arise by means of a written or printed document which was personally signed and dated by an authorized representative of iT-Rex, or a verifiable facsimile thereof. Obligations described in e-mail messages can never be considered legally binding.

In carrying out its engagements, iT-Rex applies general terms and conditions, which contain clauses that limits its liability. A copy of these terms and conditions is available on this web site (see Algemene Voorwaarden above), or can be requested by contacting iT-Rex.

(naar boven)

Colofon

De gebruikte foto's en beelden op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn gebruikt met toestemming van de houders van het intellectuele eigendom. Zie ook: Copyright.

Er zijn foto's gebruikt van:

 
 
 
 

iT-Rex (logo)

is specialist in web-applicatie ontwikkeling. Daarnaast leveren we kennis op alle gebieden van internet-technologie en Open Source Software.

iT-Rex
Nooit Gedacht 80
1398 EG  Muiden

info@it-rex.nl


Tel: +31-(0)294 262 272

KvK Gooi- en Eemland: 34.158449

iT-Rex is specialist in:

Joomla! Solutions Developer Zend Framework MySQL MooTools Smarty - template engine Linux

All logo's and trademarks are the property of their respective owners. iT-Rex is not affiliated with or endorsed by the Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.
π